Зв'язок
0
- 1

Методичні рекомендації
 щодо виховної роботи в загальноосвітніх закладах області

Осовська О.П.,
методист з виховної роботи
НМЦ ІПП ОЧО
          Становлення демократичної держави асоціюється з високим рівнем правової культури та соціальною активністю громадян. Успіхи у цих процесах значною мірою залежать від готовності особистості жити в нових економічних та соціально-політичних умовах. Вимогою часу та актуальним завданням вітчизняної системи освіти у цьому зв’язку є утвердження громадянського виховання як пріоритетного напряму реформування змісту навчально-виховної роботи.
    Вся система виховної роботи повинна бути спрямована на формування суспільної потреби у громадянському вихованні особистості, соціальної активності та громадянської свідомості молоді, що  зафіксовано у низці державних документів: Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896 «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Указі Президента України від 25 січня 2012 року № 32/2012 «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»,  Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції громадянської освіти в школах України, Концепції позашкільної освіти та виховання, Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України,  Регіональній Концепції виховної діяльності навчальних  закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки, Регіональній концепції екологічної освіти і виховання.
Організація та планування виховної роботи в школі не може бути спонтанним процесом. Без чіткої, системної виховної роботи школа не виконує своєї місії цілком. Базою для побудови такої роботи є системне нормативно-правове та методичне забезпечення всього навчально-виховного процесу.
 Основні напрями виховання: національно-патріотичне; громадянське; правове; моральне; превентивне; формування наукового світогляду; фізичне; художньо-естетичне; статеве виховання й підготовка до сімейного життя; трудове.
             Зміст виховання. Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе¬ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.
          Акцентуємо увагу на тому, що планування виховної роботи слід здійснювати у відповідності з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Класним керівникам варто звернути увагу на теми виховних справ, поданих відповідно до вікових категорій з урахуванням  інтересів, потреб, запитів батьків та дітей.   
  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється  у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Рекомендуємо провести такі виховні заходи:
•    виховні справи, родинні свята на теми: «Моя рідна Україна» (1 клас), «Ми – українці» (2 клас), « Я – маленький громадянин» (3 клас), «Люби і знай свій рідний край» (4 клас);
•    бібліотечні уроки, усні журнали, літературно-музичні композиції:«Про символіку України» (5 клас), «Україна – полікультурна держава» (6 клас), «Українці в світі» (7 клас), «Країна, в якій я живу» (8 клас), «Гуманістична мораль у громадянському суспільстві» (9 клас);
•    диспути, шкільні турніри, загальношкільні проекти, конференції, родинні свята: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину» (10 клас), «Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі» (11 клас).
Методичним службам РМК/ММК, методичним службам загальноосвітніх навчальних закладів варто звернути увагу на оновлення тематики в планах виховної роботи шкіл відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Зокрема, рекомендуємо включити в програми та плани районних, міських семінарів, конференцій, засідань методичних об’єднань заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів питання щодо впровадження та реалізації в практику роботи Основних орієнтирів виховання. Доцільно проаналізувати стан виконання даного питання в роботі ЗНЗ  під час проведення інструктивно-методичних нарад. А також з цією метою необхідно забезпечити координацію дій педагогічних колективів, сім’ї та громадськості з питань виховання, сприяти співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями.
Рекомендуємо в 2012/2013 н.р. організувати проведення в загальноосвітніх навчальних закладах області  методичних заходів для класних керівників, вихователів (семінарів-практикумів, педагогічних рад, круглих столів, майстер-класів, презентацій тощо) з висвітлення питань щодо впровадження в практику роботи Основних орієнтирів виховання.  А також проводити акції: посадка «сімейного» дерева в парку, спільні заходи з енергозбереження, суботні класно-сімейні зустрічі з виїздом на природу, майстер-класи для батьків і дітей з внутрішнього озеленення, натуралістичної фотографії.
Окрім того, основними формами виховної роботи можуть бути:
- словесні: інформація, роз'яснення, зустрічі з відомими людьми, збори, бесіди, вечори, диспути, конференції, використання аудіовізуальних засобів масової інформації, Інтернету;
- практичні: екскурсії, турпоходи, культпоходи, конкурси, олімпіади,    спартакіади, фізичне виховання, оволодіння військовими і військово-технічними знаннями;
-  наочні: творчі виставки, книжкові стенди, інтернет - ресурси, стінгазети, друковані засоби масової інформації, культурно-просвітницькі центри;
- активні: участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і мистецько-культурологічних проектах;   включення учнів через органи самоврядування у процес управління школою з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників розбудови Української держави;  святкування загальнодержавних та шкільних свят, проведення тематичних вечорів, благодійних акцій.
 Важливою ділянкою виховної роботи є родинне виховання. Тому в педагогічних колективах необхідно здійснювати системну  педагогічну просвіту батьків щодо формування комплексу певних особистісних якостей дитини, вносити корективи у виховну діяльність родин із різними типами сімейного неблагополуччя. З цією метою  рекомендуємо практикувати проведення засідань координаційних рад педагогів та батьківської громадськості в кожному навчальному закладі.
Зважаючи на головну мету виховної роботи – всебічний, гармонійний розвиток особистості, формування свідомого патріотизму, високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної досконалості, пріоритетним напрямом має стати громадянське виховання школярів.
 Громадянська освіта та виховання покликані формувати в особистості когнітивні та поведінкові норми, що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо.
    Серед методів та форм громадянського виховання ключову роль варто відвести активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
    До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціограма, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо. Крім цих методів, доцільно долучати також традиційні : бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою й періодичною пресою, самостійне рецензування і та ін.
     З цією метою на інструктивно-методичних нарадах методистів РМК/ММК із заступниками директорів шкіл з виховної роботи рекомендуємо розглянути такі питання:
  Громадянськість – духовно-моральна цінність людини.
 Формування громадянськості як інтегративної якості особистості.
 Культура громадянськості (до змісту громадянської культури належать знання про людські права й обов’язки, про влаштування держави, про політичні системи, процедури політичного, зокрема виборчого процесу).
  Громадянська освіта (навчання тому, як жити за умов сучасної держави).
 Система ціннісних і соціальних орієнтацій.
 Права людини – єдині норми для всіх людей без будь-яких дискримінацій (що  є основним принципом побудови демократичного, громадянського, відкритого суспільства).
 Формуємо гармонійно розвинену, високоосвічену,  соціально активну й національно свідому особистість.
 Різноманітність культур (виховання поваги та почуття гідності у представників усіх культур, не зважаючи на расове або етнічне походження, сприйняття взаємозв’язку та взаємовпливу загальнолюдського та національного компонентів культури в широкому значенні.
   На методичних об’єднаннях класних керівників пропонуємо розглянути такі питання:
    Громадянська освіта як засіб виховання компетентної особистості.
    Форми і шляхи реалізації громадянського виховання школярів.
 Вироблення стійкої громадянської позиції, спрямованої на забезпечення мирного співіснування громадян України, незалежно від їхньої національності та віросповідання.
   Ознайомлення з історичними традиціями України щодо мирного співіснування з іншими державами.
 Разом з тим рекомендуємо заступникам директорів з виховної роботи, класним керівникам, педагогам-організаторам тематику проектів та програм з громадянського виховання:
   Молодь крокує у Європу та світ (такими видами діяльності можуть бути: Дні країн світу, країнознавчі конференції, організація фотовиставок, добір Інтернет-путівників та Інтернет-ресурсів про країни, розробка туристичних маршрутів для молоді, молодіжні організації Європи та світу, «Кулінарний світ Європи», життя  однолітків у країнах світу та ін.).
     Громадянська освіта в дії. Молодь. Школа. Громада (започаткування проекту з метою сприяння процесу демократизації школи як суспільної інституції та розвитку цілісного підходу до організації системи громадянського виховання учнівської молоді шляхом розробки та поширення конкретних форм та методів, спрямованих на формування громадянських компетентностей школярів).
         Молодь діє (створення ресурсної веб-сторінки з громадянської освіти, що включатиме різноманітну інформацію щодо відповідальної та активної участі молоді у суспільному житті та міститиме методичні розробки – учнівські проекти, позаурочні заняття, конкурси тощо та рекомендації щодо їх реалізації за основними напрямками) та ін.
Партнерами українських освітян у здійсненні програми розвитку громадянської освіти в Україні є міжнародна організація CIVITAS International, Університет штату Огайо, Instituut voor Publiek en Politiek (Нідерланди), експерти у питаннях вивчення демократії з ряду інших країн.  Громадянська освіта забезпечується рядом навчальних курсів, зокрема:  «Ми - громадяни України»; «Вчимося бути громадянами»; «Громадянська освіта: основи демократії» та ін.  
Відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41, педагогічними колективами навчальних закладів має проводитися робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського самоврядування, яке є однією із  важливих  умов  залучення  учнів  до  громадської діяльності. Адже учні  мають  право  висловлювати  свою  думку  і бути почутими, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя.  Тому необхідно ретельно спланувати роботу учнівського самоврядування, навчання лідерів районних та міських рад.  
          Ефективність виховної діяльності навчального закладу залежить і від активної співпраці з дитячими  та  молодіжними  громадськими   організаціями,   які   визнані   державою  і  носять  неполітичний характер. Варто звернути увагу на методичні рекомендації щодо створення дитячих громадських організацій на базі навчальних закладів з представленням зразків статутних та нормативно-правових документів. Створення таких об’єднань покликане сприяти залученню дітей до громадської діяльності, а також сприятиме зайнятості підлітків у позаурочний час.
Школа як осередок громадянської освіти має сприяти розвиткові демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і визнанню ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.
Рекомендуємо використовувати в практичній діяльності програми, які затверджені Вченою радою ІППОЧО «Гендерна рівність в освіті» (автори: Драпака А., Осовська О.), «Школа лідерства ( автор: Власов С., методист РМК, координатор обласної ради дітей Чернівеччини), «Гурткова робота з ручного ткацтва, декоративного розпису та художньої творчості» (автор: Сумнєвич Н., вчитель образотворчого мистецтва Шебутинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Сокирянського району), посібник дитячих пісень (автор: Башинська Н., вчитель початкових класів Чернівецької спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№22).
Сучасна українська школа має чималий досвід викладання традиційними методами: лекції, семінари, диспути, бесіди, самостійна робота з підручником та періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді. Потенціал цих методів з точки зору завдань громадянської освіти досить значний: вони дозволяють подати різноманітну інформацію, акцентувати увагу учнів на ключових аспектах теми, ознайомити з різними концепціями та підходами до проблеми, зробити загальні висновки. Проте традиційні методи не орієнтовані на активну взаємодію учня з учителем та учнів між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, що має бути вирішальною передумовою їх громадянської активності в майбутньому.
           Науково-експериментальна лабораторія превентивного виховання молоді в цьому році провела обласне соціологічне дослідження на тему: «Виявлення схильності до девіантної поведінки школярів». За результатами дослідження планується створення  експериментальних майданчиків на базі навчальних закладів щодо вирішення встановленої проблеми виховного простору міста або району.  
Конкурси. Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №410, та з метою підвищення ролі класного керівника у виконанні основних завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України з метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади, з 1 вересня по 31 грудня 2012 року проводитиметься Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року». Умови проведення конкурсу подані в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі «Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та на сайті ІППОЧО www.cvoippo.edu.ua   
Планується також проведення щорічних конкурсів на кращу організацію діяльності осередків учнівського самоврядування та «Молодь обирає здоров’я».

e-max.it: your social media marketing partner