Зв'язок
0
- 1

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Повинен знати:
1.    Основи загальнокультурної підготовки:


•    основні концентри українознавства: українство як етнос, його історія, природа, ментальність, рівень світосприйняття, джерела матеріальної і духовної культури, діалектика й принципи розбудови української державності;
•    основи соціальної філософії (суспільство, природа, економіка, соціальна, політична й духовна сфери суспільного життя світових цивілізацій);
•    основи комп'ютерної грамотності.
2.    Основи психолого-педагогічних засад функціонування системи виховної роботи школи:
а)    вікова, педагогічна й соціальна психологія:
•    сутність і закономірності рушійних сил розвитку особистості;
•    анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості;
•    діагностика й методика вивчення рівнів вихованості дітей;
•    основи формування в школярів уміння спілкуватися;
•    методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом усебічного формування особис¬тості;
•    закономірності й функціонування груп колективів, їх специфіка (дитячих, підліткових, молодіж¬них);
•    зміст, форми й методи управління самовихованням учнів;
•    зміст, форми й методи самореалізації учнів і адаптації в умовах перехідного періоду до ринкових відносин;
•    психолого-педагогічне проектування виховного процесу й розвиток особистості: психолого-пе-дагогічна діагностика фізичного, психологічного, соціального, духовного розвитку особистості шко¬ляра; організація діяльності вихованців, моніторинг динаміки рівня соціальної активності; регулю¬вання й корекція відхилень у фізичному, психологічному й духовному розвитку та поведінки учнів; аналіз і прогнозування виховних ситуацій міжсуб'єктної взаємодії на індивідуальному й груповому рівнях;
б)    педагогіка (наукова, народна, соціальна, народознавство, співробітництво):
•    основи методології педагогіки;
•    сутність процесу виховання, його загальних конкретних цілей, завдань, організаційних форм, за¬собів і методів;
•    теорія і методика національного виховання;
•    науково-теоретичні основи формування творчо активної особистості й громадянина України;
•    засоби формування в молоді й дітей світогляду, ідей, переконань, ідеалів на основі досягнень наук, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури;
•    сутність процесу морального виховання, вироблення свідомої дисципліни й культури поведінки школярів;

•    основи формування естетичної культури.
Управління процесом виховання:
•    особливості статевого виховання школярів і їхньої готовності до сімейного життя;
•    основи формування екологічної культури особистості, гармонії її відносин із природою;
•    зміст і форма правового виховання школярів;
•    форма спілкування школярів і педагогів;
•    педагогічні основи учнівського самоврядування;
•    зміст, форми й методи діяльності заступника директора з виховної роботи;
•    специфіка роботи класного керівника, класовода, вихователя групи подовженого дня, педагога-організатора, керівника гуртка, об'єднання за інтересами;
•    принципи та основний зміст діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій;
•    зміст, форми й методи освітянського менеджменту.
3.    Методологію новаторсько-оригінальних дій:
•    наукові основи інноваційних технологій виховання;
•    моделі виховних систем шкіл нового типу;
•    педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці, використання в навчальних закладах но¬вітніх світових технологій із проблем виховання (картотеки ГШД, керівників учнівських об'єднань, вихователів, шкільного бібліотекаря. Плани семінарів з упровадження досвіду роботи. Матеріали педрад, виробничих нарад, навіщо узагальнювався і схвалювався той чи інший досвід).
5. Організацію самоосвіти класних керівників, вихователів (матеріали «На допомогу класному ке¬рівнику»; картотеки літератури з питання виховання учнів; звіти класних керівників про самоосвіту, матеріали методичного об'єднання класних керівників, творчих клубів учителів).
Установлення зв'язків із позашкільними культосвітніми закладами, громадськими організаціями, трудовими колективами:
1.    Залучення учнів до участі в роботі позашкільних закладів (облік учнів, які охоплені гуртками в позашкільних установах, графіки відвідування класними керівниками, бібліотекарем занять гуртків у позашкільних закладах).
2.    Використання методичної допомоги шкільного закладу в організації виховуючої діяльності вчи¬телів (наявність у школі методичних матеріалів на допомогу учнівському активу, класним керівникам, які надсилає відповідний позашкільний заклад).
3.    Установлення зв'язків із творчими спілками, культосвітніми закладами, об'єднаннями, спортив¬ними товариствами (плани виховної роботи школи мікрорайону; списки учнів за місцем проживання, вивчення соціокультурного середовища).
4.    Організація літнього відпочинку. П'ята трудова чверть (відповідний розділ плану роботи школи на рік; план роботи школи на літо; план роботи оздоровчих таборів; відомості про охоплення учнів школи іншими видами літнього відпочинку).
Робота з батьками:
1.    Надання допомоги членам батьківського комітету, які відповідають за певні ділянки робіт (наяв¬ність у педагогічному кабінеті, шкільній бібліотеці, методичному куточку літератури з питань педагогі¬ки, психології сімейного виховання. Графік консультацій для членів батьківського комітету. Методичні розробки позакласних творчих справ, матеріали для бесід з учнями, батьками, зразки планів роботи батьківського комітету).
2.    Організація індивідуальної виховної роботи з батьками дітей, які стоять на обліку та схильні до правопорушень (графіки консультацій для батьків — дні відкритих дверей; примірна тематика роботи з батьками; план роботи батьківського університету з педагогічних знань для батьків).
3.    Залучення батьків до виховної роботи в школі (список батьків-наставників, помічників класних керівників, керівників гуртків, секцій, колективних творчих справ, проведених батьками).
4.    Організація, вивчення й поширення кращого досвіду сімейного виховання (картотека ППД клас¬них керівників із питань організації сімейного виховання; матеріали конференцій з обміну досвідом сімейного виховання).
Результативність і якість праці заступника директора з виховної роботи.
Якщо в системі діяльності заступника директора з виховної роботи є всі вище згадані напрями ро¬боти, наявна відповідна документація і при цьому учні школи беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках, тощо, то це сприяє тому, що:
•    значна частина випускників школи продовжує навчання у навчальних закладах різних рівнів акре¬дитації;
•    всі учні школи охоплені різноманітними громадськими дорученнями — тимчасовими й постійни¬ми;
•    у школі змістовно й естетично оформлені та діють виховні осередки, музеї, кімнати народознав¬ства й т. д.;
•    всі учні залучені до роботи в різноманітних гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях у школі, за¬няттях у позашкільних установах;
•    учні 1—11-х класів охоплені різними формами трудової діяльності та оздоровлення;
•    батьки охоплені різними формами педагогічного загального навчання;
•    з учнями, схильними до правопорушень, проводиться відповідна робота, жоден учень не стоїть на обліку в правоохоронних органах;
•    аналіз складу випускників школи за останні п'ять років показує, що серед них є такі, що відзначені нагородами;
•    школа отримує подяки від командування військових частин, де проходять службу її випускники.

e-max.it: your social media marketing partner